عنوان
معرفی دانشکده
گروه برق با برگزاري دوره هاي كارداني در رشته هاي برق و الكترونيك در دهه شصت آغار به کار نمود. با توسعه مجتمع آموزش عالي سمنان و تبديل آن به دانشگاه سمنان در سال 1371 فعاليت گروه برق نيز توسعه پيدا كرد و دامنه فعاليت آن به به تمام مقاطع تحصيلي مهندسي برق و کامپیوتر رسید. توسعه رشته هاي ميان رشته اي نظير فتونيك و مكاترونيك در كارشناسي ارشد نیز نشانگر پتانسيل بالاي تيم علمي اين گروه آموزشي است.در سال 1387 دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر شروع به كار كرد و در حال حاضر اين دانشكده داراي جمعيتي بالغ بر 1700 دانشجو است.