فرم‌ها و سرفصل ها

> فرم‌های آموزشی دانشکده > کاربرگ‌های دوره دکترا
 انتخاب واحد تحصيلات تکميلی
 فرم درخواست مجوز دفاع از پايان‌نامه كارشناسی ارشد/رساله دكترا
 درخواست مجوز ارزیابی جامع دكترا
 گزارش شش ماهه دوره دکترا (نسخه دانشجو)
 گزارش شش ماهه دوره دکترا (نسخه استاد راهنما)
 کاربرگ 10- درخواست برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 کاربرگ 1- انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکترا
 کاربرگ 2- درخواست تایید دروس دوره‌ی دکترا
 کاربرگ 4- درخواست برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره‌ی دکترا
 کاربرگ 5- درخواست معافیت از آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره‌ی دکترا
 کاربرگ 7- هماهنگی برگزاری جلسه ارزیابی جامع شفاهی دوره‌ی دکترا
 کاربرگ 11- هماهنگی برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 فرم گزارش شش ماه دکترا - دانشجو
 فرم گزارش شش ماه دکترا - استاد
 فرم تصويب پروپوزال دكترا
 درخواست برگزاری جلسه پيش دفاع رساله دكترا
 كاربرگ درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله دكترا
 كاربرگ هماهنگی‌های برگزاري جلسه دفاع رساله دكترا
 فرم درخواست همكاری
 كاربرگ 6- تعیین اعضای هیات ارزیابی آزمون جامع شفاهی دوره دکترا
 فرم دریافت مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) رساله دکتری