فرم‌ها و سرفصل ها

> فرم‌های آموزشی دانشکده > کاربرگ‌های دوره ارشد
 مرخصی و حذف ترم
 انتخاب واحد تحصيلات تکميلی
 تحويل پايان‌نامه
 اسامی دانشجويان ارشد حاضر در جلسه
 تعهد پايان‌نامه
 صورتجلسه ارزيابی گزارش پيشرفت پايان‌نامه كارشناسی ارشد
 فرم درخواست مجوز دفاع از پايان‌نامه كارشناسی ارشد/رساله دكترا
 حذف تكدرس ارشد
 فرم سمينار كارشناسی ارشد
 فرم پيشنهاد پايان‌نامه كارشناسی ارشد
 فرم انتخاب استاد راهنمای سمينار كارشناسی ارشد
 فرم انتخاب استاد راهنمای پايان‌نامه كارشناسی ارشد
 فرم داوری پيشنهاد پايان‌نامه كارشناسی ارشد
 فرم درخواست سنوات جهت دفاع از پايان‌نامه ارشد
 راهنمای تدوین پایان‌نامه ارشد
 تأييد اصلاحات پايان‌نامه ارشد
 فرم هماهنگی برگزاری جلسه دفاع
 درخواست آموزشی
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد كنترل
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد مخابرات سيستم
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد مخابرات ميدان و موج
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد سيستم‌های قدرت
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد مكاترونيک
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد مدارهای مجتمع الكترونيک
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد افزاره‌های ميكرو و نانو الكترونيک
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسی دروس تخصصی دوره كارشناسی ارشد الكترونیک قدرت و ماشين‌های الكتريكی
 فرم آمادگی ارائه سمينار
 اطلاعيه جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسی ارشد
 فرم درخواست افزایش سنوات ترم ششم كارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان‌نامه
 فرم انتخاب واحد دانشجويان ارشد مكاترونيک
[2 ]   صفحه بعدی >>