فرم‌ها و سرفصل ها

> فرم‌های آموزشی دانشکده > کاربرگ‌های دوره کارشناسی
 راهنمای تدوين پايان‌نامه
 تعهد ترم آخر
 حذف تكدرس
 فرم تقاضای مرخصی كارشناسی
 درخواست آموزشی
 صورتجلسه دفاع از پروژه كارشناسی
 فرم درخواست تمديد پروژه كارشناسی
 فرم درخواست پروژه كارشناسی
 روندنمای اخذ دروس كارشناسی کنترل
 روندنمای اخذ دروس كارشناسی قدرت
 روندنمای اخذ دروس كارشناسی مخابرات
 روندنمای اخذ دروس كارشناسی الكترونیک
 روند نمای اخذ دروس كارشناسی مخابرات دانشجويان ورودی 92 و بعد
 روند نمای اخذ دروس كارشناسی كنترل دانشجويان ورودی 92 و بعد
 روند نمای اخذ دروس كارشناسی الكترونيک دانشجويان ورودي 92 و بعد
 روند نمای اخذ دروس كارشناسی قدرت دانشجويان ورودی 92 و بعد
 گزارش كار آزمايشگاه ماشین‌های الکتریکی
 برنامه درسی كارشناسی برق (بازنگری شده)
 فرم درخواست اختصاص كلاس جهت حل تمرين
 گواهی انجام كار دانشجويی (حل تمرين)
 فرم تقاضای اخذ درس غير حضوری
 فرم مراحل اخذ و جدول ارزیابی پروژه کارشناسی
 فرم (د) و (ه) اتمام كارآموزی
 اطلاعيه كارآموزی
 راهنمای تهیه گزارش کارآموزی
 فرم تعيين گرايش دانشجويان کارشناسی برق
 سرفصل كارشناسی مهندسی برق برای دانشجويان بدون گرايش