گروه کنترل

 

مدیر گروه

دکتر زهرا مروج

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: zmoravej@semnan.ac.ir
تلفن: 31532678 023

اعضای هیئت علمی

دکتر ناصر اسکندریان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: neskandarian@semnan.ac.ir
تلفن: 31532680 023
زمینه کاری:
الکترونیک قدرت و درایوها

دکتر فهیمه باغبانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: baghbani.fahimeh@semnan.ac.ir
تلفن: ۳۱۵۳۲۶۹۳ 023
زمینه کاری:
Intelligent adaptive control, Emotional neural networks, Fuzzy systems, Type-2 fuzzy systems, Multi-agent control, Cooperative adaptive control

دکتر مصطفی جزایری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: mjazaeri@semnan.ac.ir
تلفن: 31532677 023
زمینه کاری:
دینامیک و کنترل سیستم های انرژی الکتریکی، سیستم های انتقال و توزیع انعطاف پذیر AC/DC ، کیفیت توان

دکتر عباس دیدبان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
تلفن: 31532698 023
زمینه کاری:
سیستم‌های گسسته پیشامد، اتوماسیون صنعتی، شبکه‌های پتری، مدل سازی