احمد امامی

رئیس اداره امور آموزشی، دانشجویی و خدمات عمومی دانشکده
تلفن : 31532727 023
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
تلفن : 31532347 023

مجید براری

دبیرخانه، کارشناس کمیته‌ها و کارگروه جذب
مسئول  روابط عمومی دانشکده
تلفن: 31532699 023 - 02333654264
دورنگار : 02333654123

افشین بهنام

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و آزمایشگاه آنتن
تلفن : 31532671 023 - 02331532670

علی محمد دهرویه

کارشناس گروه‌های آموزشی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
تلفن: 02331532745 - 02331532663

معصومه رئیسیان

آزمایشگاه مدار منطقی
تلفن : 02331532701

محسن شادپور

آزمایشگاه مبانی برق
تلفن: 02331532747 - 02331532453

مجتبی شادفر

آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
تلفن: 02331532667 - 02331532664

حسین شرفیه

اتاق پروژه دانشجویان کارشناسی و دفتر ارتباط با صنعت
تلفن : 31532672 023

محمدحسن صفایی

آزمایشگاه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه
تلفن : 31532712 023

محمد مهدی طوسی

آموزش دانشکده
آزمایشگاه اندازه‌گیری مدار
تلفن : 31532674 023

عباس فرزانه

کارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
تلفن : 31532322 023

محسن لعله‌ای

سایت کامپیوتر
تلفن : 31532676 023

میترا نقاشیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن : 31532662 023

فهیمه نورائی‌یان

آزمایشگاه‌های بررسی سیستم‌های قدرت و کنترل
تلفن : 02331532666 - 02331532657