احمد امامی

رئیس اداره امور آموزشی، دانشجویی و خدمات عمومی دانشکده
تلفن : 31532727 023
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
تلفن : 31532347 023
 

مجید براری

دبیرخانه، کارشناس کمیته‌ها و کارگروه جذب
مسئول  روابط عمومی دانشکده
تلفن: 31532699 023 - 02333654264
دورنگار : 02333654123
 

افشین بهنام

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و آزمایشگاه آنتن
تلفن : 31532671 023 - 02331532670
 

امید جعفری

آزمایشگاه الکترونیک ۱ و ۲
تلفن : 31532664 023
 

علی محمد دهرویه

کارشناس گروه‌های آموزشی
تلفن : 31532745 023
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
تلفن: 31532663 023
 

معصومه رئیسیان

آزمایشگاه مدار منطقی
تلفن : 02331532701
 

محسن شادپور

آزمایشگاه مبانی برق
تلفن: 02331532747 - 02331532453
 

مجتبی شادفر

آزمایشگاه کنترل صنعتی
تلفن: 02331532667 - 02331532704
 

الهام رحیمی نامقی

اتاق پروژه دانشجویان کارشناسی و دفتر ارتباط با صنعت
تلفن : 31532672 023
 

محمد مهدی طوسی

آموزش دانشکده
آزمایشگاه اندازه‌گیری مدار
تلفن : 31532674 023
 

عباس فرزانه

کارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
تلفن : 31532322 023
 

محسن لعله‌ای

آزمایشگاه کامپیوتر و آزمایشگاه شبکه
تلفن : 31532712 023
 

مهرنوش مرادی حقیقی

سایت کامپیوتر
کارشناس گروه‌ کامپیوتر
تلفن : 31532676 023
 

میترا نقاشیان

کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن : 31532662 023
 

فهیمه نورائی‌یان

آزمایشگاه‌های بررسی سیستم‌های قدرت و کنترل
تلفن : 02331532666 - 02331532657