دکتر اصغر اکبری فرود

سمت: رییس دانشکده
پست الکترونیکی: aakbari@semnan.ac.ir
تلفن: 33654264 023
نمابر: 33654123 023

دکتر حمیدرضا ایزدفر

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیکی: hrizadfar@semnan.ac.ir
تلفن: 31532683 023

دکتر محمد دانائی

سمت: معاون پژوهش و فناوری
پست الکترونیکی: danaie@semnan.ac.ir
تلفن: 31532725 023

دکتر زهرا مروج

سمت: مدیر گروه قدرت
پست الکترونیکی: zmoravej@semnan.ac.ir
تلفن: 31532678 023

دکتر سعید محمدی

سمت: مدیر گروه الکترونیک
پست الکترونیکی:sd.mohammadi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532723 023

دکتر عباس دیدبان

سمت: مدیر گروه کنترل
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
تلفن: 31532698 023

دکتر محمد رحمانی منش

سمت: مدیر گروه کامپیوتر
پست الکترونیکی: rahmanimanesh@semnan.ac.ir
تلفن: 31532692 023

دکتر مجید افصحی

سمت: مدیر گروه مخابرات
پست الکترونیکی: m_afsahi@semnan.ac.ir
تلفن: 31532689 023