آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 
   مسئول : افشین بهنام
   شماره تلفن : 31532671
آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
 
   مسئول : امید جعفری
   شماره تلفن : 31532664
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، رله و حفاظت
 
   مسئول : فهیمه نورائی یان
   شماره تلفن : 31532666
آزمایشگاه کامپیوتر و شبکه
 
   مسئول : محسن لعله یی
   شماره تلفن : 31532712
آزمایشگاه کنترل خطی
 
   مسئول : فهیمه نورائی یان
   شماره تلفن : 31532657
آزمایشگاه ماشین
 
   مسئول : احمد امامی
   شماره تلفن : 31532347
آزمایشگاه مدار الکتریکی
 
   مسئول : محمدمهدی طوسی
   شماره تلفن : 31532674
آزمایشگاه مدار منطقی
 
   مسئول : معصومه رئیسیان
   شماره تلفن : 31532701
آزمایشگاه آنتن
 
   مسئول : افشین بهنام
   شماره تلفن : 31532671
اتاق پروژه برق
 
   مسئول : الهام رحیمی نامقی
   شماره تلفن : 31532672
سایت کامپیوتر
 
   مسئول : مهرنوش مرادی حقیقی
   شماره تلفن : 31532676
کارگاه برق
 
   مسئول : عباس فرزانه
   شماره تلفن : 31532322