آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی

   مسئول :  افشین بهنام

   شماره تلفن :  31533969

آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2

   مسئول :  عباس فرزانه

   شماره تلفن :  31533962

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، رله و حفاظت

   مسئول :  فهیمه نورائی یان

   شماره تلفن :  31533964

آزمایشگاه ماشین

   مسئول :  احمد امامی

   شماره تلفن :  31533347

آزمایشگاه مدار الکتریکی

   مسئول :  محمدمهدی طوسی

   شماره تلفن :  315333972

آزمایشگاه مدار منطقی

   مسئول :  معصومه رئیسیان

   شماره تلفن :  31533967

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

   مسئول :  افشین بهنام

   شماره تلفن :  31533968

آزمایشگاه کامپیوتر و شبکه

   مسئول :  محمدحسن صفایی

   شماره تلفن :  31533767

آزمایشگاه کنترل خطی

   مسئول :  فهیمه نورائی یان

   شماره تلفن :  31533963

اتاق پروژه برق

   مسئول :  بیژن روشنیان

   شماره تلفن :  31533961

سایت کامپیوتر

   مسئول :  محسن لعله ای

   شماره تلفن :  31533974

کارگاه برق

   مسئول :  بهمن لشکری

   شماره تلفن :  31533322