شیوه نامه یک پارچه آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه سمنان به منظور آگاهی دانشجویان از قوانین و مقررات نظام اجرایی آموزشی آنها تدوین شده و می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سوالات آموزشی دانشجویان باشد. لذا مطالعه آن به تمامی دانشجویان عزیز توصیه می‌گردد.