کارکنان

احمد امامی

   رئيس اداره امور آموزشي، دانشجويي و خدمات عمومي دانشکده

   تلفن: 31532727 023


   آزمایشگاه ماشین‌هاي الكتريكی

   تلفن: 31532347 023

مجید براری

   مسئول دفتر رياست دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر

   دبیرخانه، کارشناس کمیته‌ها و کارگروه جذب

   مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده

   تلفن: 31532699 023 - 02333654264

   دورنگار: 02333654123

علی محمد دهرویه

   کارشناس گروه‌های آموزشی

   آزمايشگاه الكترونيک صنعتی

   تلفن: 02331532745 - 02331532663

افشین بهنام

   آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و آزمايشگاه آنتن

   تلفن: 31532671 023 - 02331532670

معصومه رئیسیان

   آزمایشگاه مدار منطقی

   تلفن: 02331532701

حسین شرفیه

   اتاق پروژه دانشجويان كارشناسی و دفتر ارتباط با صنعت

   تلفن: 31532672 023

محسن شادپور

   آزمايشگاه مبانی برق

   تلفن: 02331532747 - 02331532453

مجتبی شادفر

   آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2

   تلفن: 02331532667 - 02331532664

محمدحسن صفایی

   آزمایشگاه کامپیوتر و آزمايشگاه شبكه

   تلفن: 31532712 023

عباس فرزانه

   كارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی

   تلفن: 31532322 023

محسن لعله‌ای

   سایت کامپیوتر

   تلفن: 31532676 023

محمد مهدی طوسی

   آموزش دانشكده

   آزمایشگاه اندازه‌گیری مدار

   تلفن: 31532674 023

میترا نقاشیان

   کارشناس تحصیلات تکمیلی

   تلفن: 31532662 023

فهیمه نورائی‌یان

   آزمایشگاه‌های بررسی سیستم‌های قدرت و کنترل

   تلفن: 02331532666 - 02331532657