تقویم
- -
-
شماره تلفن: -

 
- -
آزمايشگاه اتوماسيون، دفتر پژوهش
شماره تلفن: 31532672

احمد امامي
رئيس اداره امور آموزشي، دانشجويي و خدمات عمومي دانشکده
شماره تلفن: 31532727

احمد امامی
آزمایشگاه ماشین هاي الكتريكي
شماره تلفن: 31532347

مجید براری
مسئول دفتر رياست دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دبیرخانه، کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31532699-33654264

افشین بهنام
آزمایشگاه مدارهاي مخابراتي و آزمايشگاه آنتن
شماره تلفن: 31532671

علی محمد دهرویه
کارشناس گروه های آموزشی - آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
شماره تلفن: 31532663-31532745

معصومه رئیسیان
آزمایشگاه مدار منطقي
شماره تلفن: 31532669

محسن شادپور
آزمايشگاه مباني برق
شماره تلفن: 31532747-31532453

مجتبي شادفر
آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
شماره تلفن: 31532667-31532664

حسین شرفیه
اتاق پروژه دانشجويان كارشناسي و دفتر ارتباط با صنعت
شماره تلفن: 31532672

محمدحسن صفایی
آزمایشگاه کامپیوتر و آزمايشگاه شبكه
شماره تلفن: 31532712

محمد مهدی طوسی
آموزش دانشكده - آزمایشگاه اندازه گیری مدار
شماره تلفن: 31532674

عباس فرزانه
كارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
شماره تلفن: 31532322

محسن لعله ای
سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 31532676

میترا نقاشیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن: 02333654263 مستقيم و دورنگار-31532662داخلي

فهیمه نورائی یان
آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت و کنترل
شماره تلفن: 31532657-31532666