تقویم
- -
کارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
شماره تلفن: 31533322

احمد امامی
مسئول آزمایشگاه مبانی برق و آزمایشگاه ماشین
شماره تلفن: 31533347

مجید براری
مسئول دفتر رياست دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دبیرخانه، کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533999

افشین بهنام
مسئول آزمایشگاه های مخابرات و الکترونیک 3
شماره تلفن: 31533968- 31533969

علی محمد دهرویه
کارشناس گروه های آموزشی
شماره تلفن: 31533954

معصومه رئیسیان
مسئول آزمایشگاه مدار منطقي
شماره تلفن: 31533967

بیژن روشنیان
مسئول اتاق پروژه برق و امور عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533787

خديجه سلحشور
مسئول آزمايشگاه اتوماسيون، دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت
شماره تلفن: 31533984

محسن شادپور
كارپرداز
شماره تلفن: 31533959

مجتبي شادفر
كارشناس گروه هاي آموزشي
شماره تلفن: 31533965

حسین شرفیه
آموزش دانشكده
شماره تلفن: 31533754

محمدحسن صفایی
مسئول آزمایشگاه کامپیوتر و آزمايشگاه شبكه
شماره تلفن: 31533767

محمد مهدی طوسی
مسئول آزمایشگاه اندازه گیری مدار
شماره تلفن: 31533972

عباس فرزانه
مسئول آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
شماره تلفن: 31533962

محسن لعله ای
مسئول سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 31533974

میترا نقاشیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن: 33383958

فهیمه نورائی یان
مسئول آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت، کنترل، رله و حفاظت
شماره تلفن: 31533963-31533964