مديريت دانشکده

دکتر پرویز کشاورزی

   سمت:  رئیس دانشکده

   پست الکترونیکی:  pkeshavarzi@semnan.ac.ir

   تلفن: 33654264 023

   نمابر:  33654123 023

دکتر حمیدرضا ایزدفر

   سمت:  معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی

   پست الکترونیکی:  hrizadfar@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532683 023

دکتر اصغر اکبری فرود

   سمت: معاون پژوهشی و اداری

   پست الکترونیکی:  aakbari@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532731 023

دکتر زهرا مروج

   سمت: مدیر گروه قدرت

   پست الکترونیکی:  zmoravej@semnan.ac.ir

   تلفن:  31532678 023

دکتر سعید محمدی

   سمت: مدیر گروه الكترونيک

   پست الکترونیکی: sd.mohammadi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532723 023

دکتر عباس ديدبان

   سمت: مدیر گروه كنترل

   پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532698 023

دکتر شیث ابوالمعالی

   سمت: مدیر گروه کامپیوتر

   پست الکترونیکی: shabolmaali@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532719 023

دکتر پژمان رضایی

   سمت: مدير گروه مخابرات

   پست الکترونیکی: prezaei@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532716 023