گروه کنترل

ساسان آزادی کنارمرکی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: sazadi@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532679 023

   زمینه کاری: 

کنترل صنعتی و ابزار دقیق

ناصر اسکندریان

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: neskandarian@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532680 023

   زمینه کاری: 

الکترونیک قدرت و درایوها

مصطفی جزائری

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: mjazaeri@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532677 023

   زمینه کاری: 

ديناميک و كنترل سيستم‌هاي انرژي الكتريكي، سيستم‌هاي انتقال و توزيع انعطاف پذير AC/DC ، كيفيت توان

عباس دیدبان

   مرتبه علمی:  دانشیار

   پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir

   تلفن: 31532698 023

   زمینه کاری: 

سیستم‌های گسسته پیشامد، اتوماسیون صنعتی، شبکه‌های پتری، مدل سازی

فهیمه باغبانی

   مرتبه علمی:  استادیار

   پست الکترونیکی: baghbani.fahimeh@semnan.ac.ir

   تلفن:  023

   زمینه کاری: 

Intelligent adaptive control, Emotional neural networks, Fuzzy systems, Type-2 fuzzy systems, Multi-agent control, Cooperative adaptive control