تقویم
 آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی
 آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
 آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت، رله و حفاظت
 آزمایشگاه ماشین
 آزمایشگاه مدار الکتریکی
 آزمایشگاه مدار منطقي
 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
 آزمایشگاه کامپیوتر و شبكه
 آزمایشگاه کنترل خطی
 اتاق پروژه برق
 سایت کامپیوتر
 کارگاه برق