تقویم
احمد امامی
مسئول آزمایشگاه مبانی برق و آزمایشگاه ماشین
شماره تلفن: 31533347

مجید براری
مسئول دفتر رياست دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دبیرخانه، کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533999

افشین بهنام
مسئول آزمایشگاه های مخابرات، اتوماسیون و الکترونیک 3
شماره تلفن: 331533968- 31533969

علی محمد دهرویه
کارشناس گروه های آموزشی
شماره تلفن: 31533954

معصومه رئیسیان
مسئول آزمایشگاه مدار منطقي
شماره تلفن: 31533967

بیژن روشنیان
مسئول اتاق پروژه برق و امور عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533787

خديجه سلحشور
دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت
شماره تلفن: 31533963

حسین شرفیه
سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 31533974

محمد حسن صفایی
مسئول آزمایشگاه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره تلفن: 31533767

محمد مهدی طوسی
مسئول آزمایشگاه اندازه گیری مدار
شماره تلفن: 31533972

محمد مهدی طوسی
مسئول آموزش دانشکده
شماره تلفن: 31533972

عباس فرزانه
مسئول آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
شماره تلفن: 31533962

بهمن لشکری
مسئول کارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
شماره تلفن: 31533322

محسن لعله ای
مسئول سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 31533974

میترا نقاشیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن: 33383958

فهیمه نورائی یان
مسئول آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت، کنترل، رله و حفاظت
شماره تلفن: 31533963-31533964