تقویم
- -
مسئول آزمایشگاه اندازه گیری مدار
شماره تلفن: 33383972

احمد امامی
مسئول آزمایشگاه مبانی برق و آزمایشگاه ماشین
شماره تلفن: 33383347

مجید براری
مسئول دفتر دانشکده برق
شماره تلفن: 33383999

افشین بهنام
مسئول آزمایشگاه های مخابرات، اتوماسیون و الکترونیک 3
شماره تلفن: 33383968- 33383969

علی محمد دهرویه
کارشناس گروه های آموزشی
شماره تلفن: 33383954

معصومه رئیسیان
مسئول آزمایشگاه دیجیتال
شماره تلفن: 33383967

محمد علی راشدی
مسئول آموزش دانشکده
شماره تلفن: 33383767

بیژن روشنیان
مسئول اتاق پروژه برق و امور عمومی دانشکده
شماره تلفن: 33383787

حسین شرفیه
سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 33383974

محمد حسن صفایی
مسئول آزمایشگاه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره تلفن: 33383449

عباس فرزانه
مسئول آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
شماره تلفن: 33383962

حميدرضا كاشي
کارشناس پژوهش و دفتر ارتباط با صنعت
شماره تلفن: 33383959

بهمن لشکری
مسئول کارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
شماره تلفن: 33383322

محسن لعله ای
مسئول سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 33383974

میترا نقاشیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن: 33383958

فهیمه نورائی یان
مسئول آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت، کنترل، رله و حفاظت
شماره تلفن: 33383963-33383964