تقویم
- -
-
شماره تلفن: -

احمد امامي
امور عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533787

احمد امامی
مسئول آزمایشگاه ماشین هاي الكتريكي
شماره تلفن: 31533347

مجید براری
مسئول دفتر رياست دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر، دبیرخانه، کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده
شماره تلفن: 31533999

افشین بهنام
مسئول آزمایشگاه مدارهاي مخابراتي
شماره تلفن: 31533968- 31533969

علی محمد دهرویه
کارشناس گروه های آموزشی- آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
شماره تلفن: 31533961-31533954

معصومه رئیسیان
مسئول آزمایشگاه مدار منطقي
شماره تلفن: 31533967

خديجه سلحشور
مسئول آزمايشگاه اتوماسيون، دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت
شماره تلفن: 31533984

محسن شادپور
مسئول آزمايشگاه مباني برق
شماره تلفن: 31533959

مجتبي شادفر
مسئول آزمایشگاه الکترونیک 1 و 2
شماره تلفن: 31533962

حسین شرفیه
آموزش- اتاق پروژه دانشجويان كارشناسي
شماره تلفن: 31533754

محمدحسن صفایی
مسئول آزمایشگاه کامپیوتر و آزمايشگاه شبكه
شماره تلفن: 31533767

محمد مهدی طوسی
آموزش دانشكده- مسئول آزمایشگاه اندازه گیری مدار
شماره تلفن: 31533972

عباس فرزانه
مسئول كارگاه برق و آزمایشگاه فشار قوی
شماره تلفن: 31533322

محسن لعله ای
مسئول سایت کامپیوتر
شماره تلفن: 31533974

میترا نقاشیان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تلفن: 33383958

فهیمه نورائی یان
مسئول آزمایشگاه های بررسی سیستم های قدرت و کنترل
شماره تلفن: 31533963-31533964