تقویم
> فرم‌های آموزشی دانشکده برق > کاربرگ های دوره دکترا
 مرخصي و حذف ترم
 انتخاب واحد تحصيلات تکميلی
 تحويل پايان نامه
 فرم درخواست مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد/رساله دكتري
 درخواست آموزشي
 درخواست مجوز ارزیابی جامع دكتري
 گزارش شش ماهه دوره دکتری (نسخه دانشجو)
 گزارش شش ماهه دوره دکتری (نسخه استاد راهنما)
 کاربرگ 10- درخواست برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 کاربرگ 1- انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری
 کاربرگ 2- درخواست تایید دروس دوره ی دکترا
 کاربرگ 4- درخواست برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره ی دکترا
 کاربرگ 5-درخواست معافیت از آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره ی دکترا
 کاربرگ 7- هماهنگی برگزاری جلسه ارزیابی جامع شفاهی دوره ی دکترا
 کاربرگ 11- هماهنگی برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 فرم گزارش شش ماه دکتری - دانشجو
 فرم گزارش شش ماه دکتری - استاد
 فرم تصويب پروپوزال دكتري
 درخواست برگزاري جلسه پيش دفاع رساله دكتري
 كاربرگ درخواست برگزاري جلسه دفاع رساله دكتري
 كاربرگ هماهنگي هاي برگزاري جلسه دفاع رساله دكتري
 فرم درخواست اختصاص كلاس جهت حل تمرين
 گواهي انجام كار دانشجويي (حل تمرين)
 فرم درخواست همكاري
 كاربرگ 6- تعیین اعضای هیات ارزیابی آزمون جامع شفاهی دوره دکترا