تقویم
> فرم‌های آموزشی دانشکده برق > کاریرگ های کارشناسی ارشد
 مرخصي و حذف ترم
 انتخاب واحد تحصيلات تکميلی
 تحويل پايان نامه
 اسامي دانشجويان ارشد حاضر در جلسه
 ارزيابي نمره سمينار
 تعهد پايان نامه
 صورتجلسه ارزيابي گزارش پيشرفت پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم درخواست مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد/رساله دكتري
 حذف تكدرس ارشد
 فرم سمينار كارشناسي ارشد
 فرم پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم انتخاب استاد راهنماي سمينار كارشناسي ارشد
 فرم انتخاب استاد راهنماي پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم داوري پيشنهاد پايان نامه كارشناسي ارشد
 فرم درخواست سنوات جهت دفاع از پايان نامه ارشد
 راهنمای تدوین پایان نامه ارشد
 تأييد اصلاحات پايان نامه ارشد
 فرم هماهنگي برگزاري جلسه دفاع
 درخواست آموزشي
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد كنترل
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد مخابرات سيستم
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد مخابرات ميدان و موج
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد سيستم هاي قدرت
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد مكاترونيك
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد مدارهاي مجتمع الكترونيك
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
 فرم درخواست دانشجو جهت بررسي دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
 فرم درخواست اختصاص كلاس جهت حل تمرين
 گواهي انجام كار دانشجويي (حل تمرين)
 فرم آمادگي ارائه سمينار
[2 ]   صفحه بعدی >>