تقویم

اساتید گروه مهندسی کنترل

ساسان آزادی کنارمرکی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:31533977 (023)
زمینه کاری:
ناصر اسکندریان
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: neskandarian@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31533978 (023)
زمینه کاری:
فرزانه تاتاری
مرتبه علمی:استادیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن: 31533786(023)
زمینه کاری: برنامه ريزي پوياي تطبيقي، سيستم هاي چند عاملي،كنترل بهينه، يادگيري تقويتي، احتمالات فازي، سيستم هاي فازي
مصطفی جزایری
مرتبه علمی:دانشیار
پست الکترونیکی: mjazaeri@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31533975 (023)
زمینه کاری:ديناميك و كنترل سيستم هاي انرژي الكتريكي
سيستم هاي انتقال و توزيع انعطاف پذير AC/DC
كيفيت توان
عباس دیدبان
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: adideban@semnan.ac.ir
شماره تلفن: 31533997 (023)
زمینه کاری: سیستم های گسسته پیشامد، اتوماسیون صنعتی، شبکه های پتری، مدل سازی