تقویم
> فرم‌های آموزشی دانشکده برق > کاربرگ های دوره دکترا
 فرم درخواست اختصاص كلاس جهت حل تمرين
 گواهي انجام كار دانشجويي (حل تمرين)
 فرم درخواست همكاري
 مرخصي و حذف ترم
 انتخاب واحد تحصيلات تکميلی
 تحويل پايان نامه
 فرم درخواست مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد/رساله دكتري
 درخواست آموزشي
 درخواست مجوز ارزیابی جامع دكتري
 گزارش شش ماهه دوره دکتری (نسخه دانشجو)
 گزارش شش ماهه دوره دکتری (نسخه استاد راهنما)
 کاربرگ 10- درخواست برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 کاربرگ 1- انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری
 کاربرگ 2- درخواست تایید دروس دوره ی دکترا
 کاربرگ 4- درخواست برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره ی دکترا
 کاربرگ 5-درخواست معافیت از آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره ی دکترا
 کاربرگ 7- هماهنگی برگزاری جلسه ارزیابی جامع شفاهی دوره ی دکترا
 کاربرگ 11- هماهنگی برگزاری جلسه تصویب پیشنهاد رساله دکترا
 فرم گزارش شش ماه دکتری - دانشجو
 فرم گزارش شش ماه دکتری - استاد
 فرم تصويب پروپوزال دكتري
 درخواست برگزاري جلسه پيش دفاع رساله دكتري
 كاربرگ درخواست برگزاري جلسه دفاع رساله دكتري
 كاربرگ هماهنگي هاي برگزاري جلسه دفاع رساله دكتري
 كاربرگ 6- تعیین اعضای هیات ارزیابی آزمون جامع شفاهی دوره دکترا